Do?wiadczony komisjoner. Pe?ny etat – Tempo Team – DELFGAUW

Tempo Team

Chcesz zarabia? 12,74 ? na godzin? z dodatkami do 100% ?! Na przyk?ad praca, któr? mo?esz dobrze po??czy? ze studiami? W takim razie pracuj na pó? etatu jako orderpicker w centrum dystrybucyjnym Albert Heijn w Pijnacker!Co mamy do zaoferowaniaWynagrodzenie pocz?tkowe w wysoko?ci ?12,74.Dop?aty do 100%.8,33% Dodatek urlopowy.Zwrot kosztów podró?y od 6 km.Praca na d?u?szy czas!Mo?liwo?ci rozwoju dzi?ki ?My Growth?.Kim jeste?Wa?ne jest, aby? mia? ju? do?wiadczenie jako orderpicker, a ponadto:Jeste? dost?pny do pracy na 2 zmiany w godzinach od 7:00 do 15:30 i 23:00 i / lub od 22:30 do 7:00.Jeste? dost?pny w ?rody, a tak?e w soboty od 17:00 do 21:00 lub w niedziel? od 7:00 do 15:30.Mówisz po holendersku lub po polsku i jeste? silny fizycznie!Na czym polegaj? obowi?zkiPracuj?c w niepe?nym wymiarze godzin, wspó?pracujesz ze swoimi kolegami, przygotowuj?c do wysy?ki wszystkie zamówienia z supermarketów Albert Heijn. Ka?dego dnia ?cigasz si? na w?asn? r?k?, aby starannie zbiera? produkty. Dzi?ki systemowi kompletacji g?osowej wiesz, na jakie stanowisko musisz si? uda? i jakie produkty musisz odebra?, aby zrealizowa? zamówienie. Robisz to w szybkim tempie i czujesz wyzwanie, aby osi?gn?? najwy?szy standard. W ten sposób masz równie? szans? na wygranie programu bonusowego, gdy osi?gniesz swój cel!Jakie produkty zbierasz? S? to produkty, które mo?na równie? zobaczy? w supermarkecie Albert Heijn. Od papieru toaletowego po pude?ka na banany po 20 kg. Pozwala to trenowa? mi??nie i oszcz?dza wizyt? na si?owni. Czy? to nie mi?e?!Gdzie b?dziesz pracowa?Z ponad 900 sklepami w Albert Heijn, najwi?kszym supermarkecie w Holandii! A wszystkie te sklepy musz? by? zaopatrzone. Potrzebujemy Twojej pomocy! Praca w Albert Heijn to praca w du?ym, atrakcyjnym zespole z ró?norodn? prac?! Podczas pracy gra przyjemna muzyka, a w przerwie mo?na kupi? smaczny obiad za okazyjn? cen? w sto?ówce Alberta Heijna. Albert Heijn posiada ró?ne dzia?y. Na przyk?ad dzia? ze ?wie?? ?ywno?ci? i mro?nie. Musisz by? w stanie wytrzyma? zimno, poniewa? temperatura w dziale ch?odnym wynosi oko?o 1 stopnia. Oczywi?cie otrzymasz od nas ciep?? kurtk?!Podanie o prac?Czy chcesz rozpocz?? prace w przysz?ym tygodniu jako orderpicker w Albert Heijn? Kliknij i aplikuj teraz za pomoc? czerwonego przycisku. Masz pytanie? Zadzwo? do mnie pod numer 088 126 99 35 i zapytaj o Ibtissam (tylko w rozmowie holenderskim b?d? angielskim). Dozwolona jest równie? korespondencja. Mo?na tozrobi? pod adresem [email protected] Do zobaczenia wkrótce!Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Lees hier meer