Projectleider houtverwerkende industrie – Tholen – HEMI winkelinrichting – Tholen

JobID=1a0.06

Projectleider Tholen, fulltime, mbo HEMIWinkelinrichting HEMI is de specialist in de afbouw en inrichtingvan retail formules van nationale en internationale winkelketens enmerkfabrikanten. Met onze klanten en ons team van 250 betrokken enenthousiaste specialisten, ontwikkelen en leveren wewinkelconcepten in heel Europa. Onze ambitie is een vooraanstaanderol te spelen op de Europese markt. Dit bereiken we met eenmensgerichte, LEAN en ondernemende cultuur, waarbij het verbeterenvan onze mensen, kwaliteit en processen voorop staan. Sinds 1968hebben we een continue groei doorgemaakt, wat heeft geleid tot eensolide organisatie die beschikt over een state-of-the-art productiefaciliteit en voorop loopt in automatisering. Vanuit onze vestigingin Tholen zijn we de samenwerkingspartner, die meedenkt, ontzorgten realiseert op een verantwoorde en duurzame wijze. ProjectleiderDoel van de functie: De projectleider intern verzorgt de completeuitwerking van een of meerdere retail-formules en begeleidt debijbehorende projecten. Hij beheert de formule van de klant doorhet up-to-date houden van het formuleboek. Op basis van aanvragenvan de klant bereidt hij projecten voor en begeleidt de realisatie.Resultaat gebieden en kernactiviteiten: De functie wordt voor hetgrootste deel op ons kantoor ingevuld. De belangrijkste taken enverantwoordelijkheden voor de aan hem toegewezen projecten zijn:Commerciële activiteiten Onderhouden contacten met klant enuitvoerende partijen voor lopende projecten. Beheren FormuleWijzigingen en verbeterpunten van de formule verwerken in hetFormuleboek. Uitbrengen offertes aanvraag Voorbereiden van uit tevoeren projecten tekenkamer, inkoop en eventuele onderaannemers.Opstellen Planning Opstellen en afstemmen detailplanning inclusieffasering. Uitvoering Projecten Coördineren van de productie,levering en montage van de projecten. Projectevaluatie Evaluerenprojecten met het projectteam. Functie-eisen: Om voornoemdewerkzaamheden succesvol uit te voeren beschikt u over: Hbo – werk -en – denkniveau bij voorkeur Hout- en Meubileringscollege ofBouwkunde. Goede communicatieve en sociale vaardigheden. Hetvermogen om zelfstandig en binnen een team te werken. Een flexibelehouding. Een hands-on mentaliteit. Wat bieden we je: Allereerst eenzeer collegiale en gedreven werkomgeving waarin er veel ruimte voorzelfstandigheid, creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en groeiis. Een marktconform salaris afhankelijk van je kennis en ervaring.Naast de mogelijkheid op een vast dienstverband, bieden wij jeuitstekende arbeidsvoorwaarden. Interesse in de functie vanProjectleider bij HEMI Winkelinrichting regio Tholen? Reageer numet je cv en motivatie via het online sollicitatieformulier . Voormeer informatie kan je kijken op . Acquisitie naar aanleiding vandeze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Lees meer

Projectleider houtverwerkende industrie – Tholen – HEMI Winkelinrichting – Tholen

JobID=1a0.06

HEMI Winkelinrichting zoekt eenProjectmanager te Tholen HBO geplaatst op 14-03-2019

Bedrijfsprofiel:

HEMI is de specialistin de afbouw en inrichting van retail formules van nationale eninternationale winkelketens en merkfabrikanten. Met onze klanten enons team van 250 betrokken en enthousiaste specialisten,ontwikkelen en leveren we winkelconcepten in heelEuropa.

Onze ambitie is een vooraanstaande rol tespelen op de Europese markt. Dit bereiken we met een mensgerichte,LEAN en ondernemende cultuur, waarbij het verbeteren van onzemensen, kwaliteit en processen vooropstaan.

Sinds 1968 hebben we een continue groeidoorgemaakt, wat heeft geleid tot een solide organisatie diebeschikt over een state-of-the-art productie faciliteit en vooroploopt in automatisering.

Vanuit onze vestiging inTholen zijn we de samenwerkingspartner, die meedenkt, ontzorgt enrealiseert op een verantwoorde en duurzamewijze.

Projectmanager

Doelvan de functie:

De projectmanager van HEMI is desamenwerkingspartner die een langdurige relatie met onze klantenopbouwt. Zijn probleemoplossend vermogen en constructieve houdingstellen de projectmanager in staat optimale oplossingen voor elkvraagstuk te genereren. Samen met zijn projectteam van specialisteninitieert hij vervolgens de daaruit voortkomende projecten en ronddeze succesvol af.

Resultaat gebieden enkernactiviteiten:

De functie wordt voor eengroot deel buiten ons kantoor ingevuld. De belangrijkste taken enverantwoordelijkheden zijn:

 • Commerciële activiteiten
  • Analyseren van de huidige winkelinrichting van de klanten proactief meedenken met de wensen van de klant
 • Aansturen projectteam
  • Mensgericht leiding geven aan het projectteam dat deuitvoering verzorgt
 • UitvoeringProjecten
  • Projectvoortgangscontrole met betrekking tot planning, kwaliteit enbudget
  • In samenwerking met de Manager Planningen Buitendienst coachen van de, aan het project toegewezen, montageteams
  • Bijdragen aan het optimaliseren enverbeteren van de project efficiency

Functie-eisen:

Omvoornoemde werkzaamheden succesvol uit te voeren beschikt uover:

 • HBO werk- endenkniveau
 • Kennis van het vervaardigen vanhouten meubels, in combinatie met glas, metaal enkunststof
 • Kennis van bouwkundige eninstallatie technieken
 • Relevante ervaring inde retail branche
 • Open en transparantecommunicatie
 • Sterke communicatievevaardigheden in woord en geschrift
 • Commerciëlevaardigheden, zodanig dat de klant centraal staat en dat met dezeklant een langdurige relatie opgebouwd wordt
 • Ervaring met mensgericht leidinggeven en coachend je teamnaar een hoger niveau brengen
 • Een flexibelehouding
 • Een hands-on mentaliteit

Competentiecriteria:

Voorhet succesvol vervullen van deze functie zijn de volgendecompetenties vereist:

 • Bestuurlijk-organisatorische competenties
  • Mensgericht leiderschap
  • Ondernemerschap
 • Sociaal-communicatieve competenties
  • Teambuilding
  • Commercieelinzicht
 • Intellectuelecompetenties
  • Analytischvermogen
 • Emotionelecompetenties
  • Integriteit
 • Taakgerichte competenties
  • Initiatief
  • Flexibiliteit
 • Competentie ontwikkeling
  • Coachen

Watbieden we je:

 • Allereerst een zeercollegiale en gedreven werkomgeving waarin er veel ruimte voorzelfstandigheid, creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en groeiis.
 • Een marktconform salaris afhankelijk vanje kennis en ervaring.
 • Naast de mogelijkheidop een vast dienstverband, bieden wij je uitstekendearbeidsvoorwaarden.

 

Interesse in de functie van Projectmanagerbij HEMI Winkelinrichting regio Tholen?

Reageernu met je CV en motivatie via de “solliciteer”button.

Acquisitie naar aanleiding van dezevacature wordt niet op prijsgesteld.

Lees meer

Werkvoorbereider werktuigbouw – Tholen – RAAAK Personeel – Tholen

JobID=1a0.06

Wat ga je doen? Heb jij een hands-on mentaliteit enwerk je graag mee aan de ontwikkeling van totale formuleconcepten?Ben je fulltime beschikbaar? Lees dan snel verder. Voor een vanonze opdrachtgevers in de omgeving van Bergen op Zoom zijn wewegens enorme groei op zoek naar een ontzettend goedeWerkvoorbereider. Jij hebt als Werkvoorbereider een helikopterviewen weet altijd overzicht te behouden. Jij zorgt dat alles naadloosop elkaar aansluit in de planning en de voorbereiding van hetproject, waardoor je continue bezig bent met het project voor detoekomst. Het project van vandaag heb jij allang voor elkaar enuitgestippeld Als Werkvoorbereider verzorg je de completeuitwerking van een of meerdere retail-formules en begeleid jebijbehorende kleinere dan wel repeterende projecten. Jij beheert deformule van de klant door het up-to-date houden van hetformuleboek. Op basis van aanvragen van de klant bereid jijprojecten voor en begeleid je de realisatie. Dit doe je insamenwerking met de Projectmanager of de Projectleider intern.Daarnaast schakel je veel met afdeling Inkoop omtrentprijsaanvragen en bij de Tekenkamer vraag je de tekeningen op.Verdere taken die tot jouw verantwoordelijkheid behoren: -Zorgdragen voor opdrachtbevestigingen aan onderaannemers -Opstellen Planning (levertijden, transport, montageperiode) -Opstellen en afstemmen detailplanning inclusief fasering – Bewakenen vastleggen meer- en minderwerk – Coördinatie van de uit deeindoplevering voorkomende acties Wat vragen we van jou? – MBOwerk- en denkniveau bij voorkeur Hout- en Meubileringscollege ofBouwkunde – Kennis van het vervaardigen van houten meubels, incombinatie met glas, metaal en kunststof- Goede communicatieve ensociale vaardigheden- Het vermogen om zelfstandig en binnen eenteam te werken- Een flexibele houding- Plannen & organiseren isjou op het lijf geschrevenWat krijg je? – Allereerst een zeercollegiale en gedreven werkomgeving waarin er veel ruimte voorzelfstandigheid, creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en groeiis.- Een marktconform salaris afhankelijk van je kennis enervaring.- Naast de mogelijkheid op een vast dienstverband, biedenwij je uitstekende arbeidsvoorwaarden.Medewerker Bedrijfsbureau,Production Estimator, Werkvoorbereiding, Werkvoorbereider WTB,Projectvoorbereider, Work Preparator, MBO,Bouwkunde,

Lees meer