Productieplanner – Colruyt Group – Halle

JobID=1a0.06

## Functie: CCX, het communicatiebureau van ColruytGroup, werkt voortdurend aan nieuwe en verbeterde digitaleplatformen voor alle merken van de groep. Als resource planner zorgjij dat er op korte en lange termijn genoeg IT resources ingeplandworden om al die projecten op tijd af te krijgen. Je hebt nietalleen een overzicht over alle digitale projecten binnen hetDigital Delivery team, maar bent ook op de hoogte van wat er leeftin de digitale marketing en e-commerce. Op basis daarvan zorg jijvoor de juiste bezetting van rollen en teams, in functie van dedeadlines. **Wat zijn jouw taken?** * Op basis van de info die jevan je collega’s ontvangt, bijvoorbeeld van de Project Managers ofProduct Owners, zorg je ervoor dat de planning van de digitaleteams (UX, SE, SA,…) ingevuld wordt. * Stel: buurtwinkel OKay, éénvan de merken van Colruyt Group, wil een app lanceren volgend jaar.Dan bekijk jij ruim op voorhand de **capaciteit**. Zal deontwikkeling van de app samenvallen met andere grote projecten?Zijn er genoeg resources? Je overlegt met de centrale planning enmaakt een **overzicht **van de te plannen rollen en teams. * Jesignaleert op tijd **knelpunten in de planning**, zodat webijvoorbeeld extra mensen kunnen aanwerven. * Je werkt nauw samenmet **andere resource planners**, bijvoorbeeld van onzeIT-afdeling. Als jij bijvoorbeeld op zoek bent naar een FunctioneelAnalist van maart tot juni en als er bij hen in die periode iemandvrij is, dan is de oplossing snel gevonden. * Samen met anderenzoek je naar een manier om de capaciteitsplanning **meetbaar** temaken en het hele proces beter te doen lopen. Met je collega’screëer en bewaak je de afgesproken methodiek. Je werkt in Halle.**Profiel::** * **Ervaring** – Je hebt minstens 3 jaar relevanteervaring en een algemene kennis van online en offline marcom.Tegelijk ben je vertrouwd met een digitale omgeving. * **Digitalekennis** – UX, SE, PM: voor jou geen onbekende afkortingen, maarduidelijke functies binnen een project. Jij schat makkelijk inwelke digitale profielen nodig zijn voor welk soort project. ***Sterke communicatie** – Je praat makkelijk met collega’s op alleniveaus. Je bent assertief en durft collega’s direct aanspreken alsze niet de juiste processen volgen. * **Analytisch vermogen** – Jehebt inzicht in de capaciteitsbehoefte van CCX op lange termijn. Jegaat vlot om met budgetten, cijfers en indicatoren. Tijdens jeanalyses heb je zowel oog voor detail als voor grotere trends. ***Talenkennis ­**– Je communiceert vlot met je Nederlandstalige enEngelstalige collega’s tijdens meetings, in e-mails en aan detelefoon. Kennis van het Frans is een pluspunt. **Wij bieden::** ***Stimulerende werkomgeving –** Colruyt Group biedt eenstimulerende werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief enpersoonlijke groei. * **Permanente leermogelijkheden** – Je leertveel bij on-the-job en krijgt de kans om interne en externeopleidingen te volgen. * **Vooruitstrevende omgeving** – Je bentals eerste op de hoogte van alle nieuwe & innovatieve projectenvan Colruyt Group. * **Vergoeding **– Boven op je aantrekkelijkenettoloon krijg je ook heel wat extralegale voordelen zoalsmaaltijdcheques en winstdeelname. **Interesse? Klik dan op de rodesollicitatieknop.:**

Lees meer

Medewerker facilitaire dienst – Halle – Colruyt Group – Halle

JobID=1a0.06

**Functie::** **Collishop is de webwinkel vanColruyt Group. Je maakt correcte analyses en actiegerichterapporteringen zodat strategische beslissingen op een data drivenmanier genomen worden. Tegelijk ben je information steward en werkje mee aan het verzekeren en optimaliseren van deinformatiekwaliteit. ** Het merendeel van je tijd wijd je aan jetaken als **business analist**. Op basis van de noden en wensen vanCollishop analyseer je de beschikbare offline en online informatie(verkoopcijfers, klantendata, online bezoekersstatistieken, …) envertaal je die in duidelijke rapporten, die vervolgens bruikbaarzijn om tot concrete (strategische) inzichten en adviezen te komen.Je bent verantwoordelijk voor de opbouw en het beheer van hetrapporteringslandschap, zodat er efficiënter en sneller eenantwoord kan geboden worden op belangrijke vraagstukken binnen deorganisatie. Je bewaakt de juistheid van de cijfers en maakt**betrouwbare en effectieve analyses**. Je denkt daarom ookproactief mee over de bijsturing van de parameters, de tooling ende manier van rapporteren, zodat die ook in de toekomst voldoen aande behoeften van de gebruikers. Je werkt nauw samen metverschillende diensten binnen Collishop en helpt mee met hetbepalen en meten van de KPI’s. Een deel van je tijd neem je de rolop van **information steward**. In deze rol creëer je structuur,duidelijke betekenis en inhoudsregels rond informatie. Je**analyseert, controleert en evalueert **data en datastromen:voldoen ze aan de opgestelde kwaliteitseisen en zijn ze correctbeveiligd? Jij begrijpt als geen ander de risico’s van foutieve ofverkeerde data en signaleert tijdig kwaliteitsafwijkingen. Jeanalyseert cases en koppelt daar ook praktische adviezen aan. Jebewaakt de kwaliteitsdoelstellingen, werkt rapporteringstools uiten geeft vaktechnische coaching. Daarnaast ben je het**aanspreekpunt **binnen ColliShop voor vragen rond informatie injouw domein en neemt deel aan verschillende overlegplatformengekoppeld aan informatiebeheer. Je werkt in Halle. **Profiel::** ***Opleiding en ervaring** – Je hebt een masterdiploma (ofgelijkwaardige ervaring) en hebt een goede kennis van tools enplatformen zoals Excel, Tableau, BO, Web Analytics. Je bent er ookvan overtuigd dat informatie waardevol is en mogelijkheden biedtals ze kwalitatief is. Ervaring in informatiebeheer enkwaliteitsopvolging is een pluspunt. * **Analytisch vermogen** – Jekan grote hoeveelheden kwantitatieve en kwalitatieve data verwerkentot relevante inzichten. * **Expertise** – Je bent een echte expertin jouw vak. Je bent kritisch ingesteld en durft jouw partners uitte dagen. * **Coördinatie** – Je kan medewerkers aansturen, werktgraag samen en behoudt altijd het overzicht. * **Talenkennis** – Jespreekt vlot Nederlands, Frans en Engels, zodat je met iedereen kansamenwerken. **Wij bieden::** * **Impact en verantwoordelijkheid –**Door jouw inzichten en adviezen bepaal je mee de richting van hetbedrijf. * **Ruimte voor initiatief – **Je krijgt de ruimte ominitiatief te nemen en jouw functie en verantwoordelijkheden vooreen deel zelf praktisch in te vullen. * **Blijven leren enontwikkelen – **Een bedrijf groeit pas als zijn medewerkersgroeien. Daarom investeert Colruyt Group met interne en externeopleidingen in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van alzijn mensen. * **Extralegale voordelen – **Boven op eenaantrekkelijk loon krijg je heel wat extralegale voordelen, zoalswinstdeelname en een bedrijfswagen. **Interesse? Klik dan nu op derode solliciteerknop.:**

Lees meer